Privaatsusreeglid

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Furamo OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule 

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Furamo OÜ kogub ja töötleb e-poes isikuandmeid ainult ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ning vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

2.2. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.3. Tellimuse täitmiseks kogutakse ja töödeldakse järgmiseid ostja isikuandmeid:

2.3.1. Ees- ja perekonnanimi;

2.3.2. Telefoninumber;

2.3.3. E-posti aadress;

2.3.4. Kohaletoimetamise aadress;

2.3.5. Arvelduskonto number;

2.3.6. Maksekaardi detailid.

2.4. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.5. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.6. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.7. E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja e-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

2.8. Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

2.9. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. 

2.10. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

3.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

3.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

3.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@furamo.ee

3.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

4.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

4.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.furamo.ee kaudu.

© EELK Usuteaduse Instituut | eelkui.ee | Pühavaimu 6, 10

Ostukorv
Scroll to Top